REGULAMIN XVI EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ LEON INTERNET 2014-2015

 

1. Amatorska liga działa, jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 603 770 779 e.mail: tados2@o2.pl

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 6 września 2014 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 400 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata minimum 200 zł - wpłata do 6 września, a druga rata - pozostała kwota do 31 grudnia 2014 r.) na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny na ręce komisarza Ligi, (karta zgłoszenia do pobrania poniżej regulaminu) zawierającego:

 

·          listę zawodników (min 6 osób)

·          nazwę drużyny

·          imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe

·          oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach ligi)

·          oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia

·          adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·          informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

·          informację, jaką piłką drużyna rozgrywa mecze u siebie

 

7. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NW) oraz na organizację Turnieju Finałowego, w tym na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę). Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

 

8. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.

 

9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00 (rozgrzewka może się rozpocząć o 17.30), z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi Turniej finałowy, który będzie rozegrany w sobotę.

 

10. Początek rozgrywek dla pierwszej ligi oraz dla grupy A drugiej ligi zaplanowano na 22 września, grupa B rozpocznie tydzień później..

 

11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.

 

13. W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).

 

14. Każda drużyna ma prawo w sezonie dwa razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia).

·          O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną i komisarza ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.

·          Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).

·          W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać komisarzowi Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).

·          Zmiana tego terminu będzie traktowana jak kolejne (ostatnie) przełożenie.

·          Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

·          Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

·          Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.

·          Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.

·          Do limitu dwóch przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu) ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.

·          Wszystkie powyżej opisane rygory będą w tym sezonie bardzo zdecydowanie przestrzegane by zlikwidować nieuczciwe kombinacje, które niestety zdarzały się w poprzednich sezonach!

 

15. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:

·          osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek) zalecane jest by korzystać z sędziów z listy, która znajduje się w zakładce "sędziowie"

·          hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki

·          siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m),

·          piłki meczowej – klejonej, gospodarze decydują czy jest to Moltena czy Mikasa ale nie gramy już tzw. „starymi modelami” (mecze rozgrywamy czystą, najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali – o wyborze piłki decyduje sędzia),

·          szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do prysznicy)

·          apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, lód)

·          tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna)

·          stabilnego stanowiska sędziowskiego (może być prowizoryczne, ale musi być bezpieczne).

W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd.

Piłki na rozgrzewkę zawsze lepiej wozić swoje.

 

16. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

17. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

18. Sędziowanie w Naszej Lidze – powołano komisję sędziowską i jej szefa – Janusza Lazara. Do jej zadań będzie należało:

·       Załatwianie spraw spornych związanych z sędziowaniem.

·       Przyznawanie nagród fair play.

·       Przygotowanie listy sędziów „polecanych” do sędziowania meczy ligowych.

·       Wprowadzanie ogólnych ustaleń w sprawie przepisów stosowanych w naszej lidze itd.

·       Obsada sędziowska turnieju finałowego.

Regulamin komisji sędziowskiej, jej komunikaty i lista sędziów „polecanych” będą umieszczone w zakładce „sędziowie” na stronie ligi.

 

19. W wypadku złej pracy sędziego szef drużyny musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do szefa komisji sędziowskiej (januszlazar@hotmail.com). Sędzia, którego poziom sędziowania będzie niedopuszczalny zostanie odsunięty od sędziowania w Lidze.

 

20. Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi (603 770 779). Szef drużyny gospodarzy przekazuje ponadto imię i nazwisko sędziego lub sędziów (jeżeli było dwóch). Szef drużyny przegranej napisze imię i nazwisko najlepszego zawodnika z drużyny zwycięskiej MVP. Może oczywiście ten wybór konsultować z kapitanem drużyny przeciwnej. Na podstawie tak zebranych głosów na koniec sezonu nominujemy najlepszych zawodników do głosowania na MVP następnej edycji Ligi.

 

21. Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązana jest przesłać krótki opis meczu (max 220 znaków). Opisy proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: tados2@o2.pl opisy te będą publikowane na stronie Ligi (opisy można również umieszczać na forum ligowym).

 

22. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

23. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej (czyli do 7 grudnia 2014 r.).

 

24. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

25. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).

 

26. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2014/2015 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

27. Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe (a nie pojedynczy zawodnicy), które w rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

 

28. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

29. Drużyna może oddać tylko trzy mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek.

 

30. W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych).

 

31. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).

 

32. O miejscu w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów, a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

33. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).

 

34. Zasady punktowania meczy: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (0:3).

 

35. Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:

·          ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu a kto będzie grał, jako nowa drużyna,

·          jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony ligi),

·          jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub, jeżeli go nie ma, to wiceszef,

·          sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.                           

 

36. W sezonie 2014/2015 - I liga będzie liczyła dwanaście drużyn, pozostałe drużyny będą grały w II lidze, III liga nie będzie tworzona.

 

37. W rozgrywkach szesnastej edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Leon Internet będzie brała udział rekordowa liczba 33 drużyn!
W poniedziałek 8 września w Karczmie Sękata spotkali się wszyscy kapitanowie drużyn by ustalić system prowadzenia rozgrywek w
sezonie 2014/2015:

 

Etap I - Runda zasadnicza - każdy z każdym mecz i rewanż

Rozgrywki w I lidze: gra 12 najlepszych ekip z poprzedniego sezonu.

 

1

Dwójka Świerklany Projtrans

2

Jedynka Jankowice II

3

Jarbud Rybnik Piaski

4

Artus Żory

5

Jar-Trans Fox Pszów

6

KS Volley Katowice

7

VT Nędza

8

No Pain Żory

9

Salvequick-Mokate-TKKF Pawłowice

10

Leon Internet Rybnik

11

Silesia Lubomia (beniaminek)

12

Top Ten ZST Rybnik (beniaminek)

 

Rozgrywki w II lidze: Do drugiej ligi zgłosiło się 21 drużyn, co wymusza podział tej ligi na dwie grupy ( w grupie A zagra 11 ekip a w grupie B tylko 10). Drużyny z poprzedniego sezonu zostały rozstawione w grupach zgodnie z tabelą końcową a nowe drużyny zostały dolosowane:

 

 

 

II liga grupa A

 

II liga grupa B

1

Dach Decker Victoria Pilchowice

1

VRF Klimatyzacja Żory

2

Impacto LKS Chałupki

2

BestFit Club Rybnik

3

Strzelec Gorzyczki

3

Edytor Suszec

4

Fundacja Elektrowni Rybnik

4

Albion Team – gramy dla Kuby

5

TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej

5

OKIS Gaszowice-Nieszporek Motocykle

6

Jedynka Jankowice III

6

GAF Gliwice

7

Catering Rybnik

7

Beer Team

8

RAFEX Volley Kuźnia Raciborska

8

Jedynka Jankowice

9

NORD Świerklany RO-JO Team

9

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

10

BFK Michel

10

AZS Morgan Rybnik

11

TKKF Szczygłowice

 

 

 

Po zakończeniu rundy zasadniczej zostaną rozegrane trzy tzw. ekstra mecze o wyższą pozycje w rozstawieniu w fazie play-off:

Drużyny, które wygrały swoje grupy (gospodarzem tego meczu będzie drużyna z grupy B)

Drużyny, które zajęły drugie miejsca (gospodarzem tego meczu będzie drużyna z grupy A)

Drużyny, które zajęły ostatnie miejsca (gospodarzem tego meczu będzie drużyna z grupy A) – drużyna, która przegra ten mecz nie bierze już udziału w rundzie play-off (czyli zajmuje ostatnie miejsce w rozgrywkach)

 

 

Etap II – Dwie rundy Play-off rozgrywany w ósemkach.

Ropiska pierwszej rundy play-off:

 

o miejsca

 

od 1 do 8

 

o miejsca

 

od 9 do 16

tylko

 

1 liga

 

obie

 

ligi

1

:

8

 

9

:

słabsze 2 miejsce

4

:

5

 

słabsze 1 miejsce

:

11

3

:

6

 

lepsze 1 miejsce

:

12

2

:

7

 

10

:

lepsze 2 miejsce

 

 

 

 

 

 

 

o miejsca

 

od 17 do 24

o miejsca

 

od 25 do 32

tylko

 

2 liga

 

tylko

 

2 liga

3A

:

6B

 

7A

:

10B

4B

:

5A

 

8B

:

9A

4A

:

5B

 

8A

:

9B

3B

:

6A

 

7B

:

10A

 

W drugiej rundzie play-off zagrają ze sobą zwycięscy oraz przegrani z sąsiednich par.

Play-off będzie rozgrywany do dwóch wygranych meczy z tym, że gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej (wskazana na pierwszym miejscu powyżej). Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów. W fazie play-off nie liczy się już punktów, liczą się już tylko zwycięstwa, stosunek setów nie ma już znaczenia.

Już pierwsza runda play-off rozstrzygnie sprawę awansów i spadków, gdyż drużyny, które wygrają rywalizację o miejsca 9-16 w następnym sezonie będą grały w pierwszej lidze (czyli może się zdarzyć, że cztery drużyny awansują bądź też żadna).

 

Etap III – Turniej Finałowy. Grają ze sobą zwycięscy z rundy play-off o miejsca wyższe i przegrani o miejsca niższe. Jednodniowy turniej na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów, jedynie mecz o miejsce I będzie rozegrany do trzech wygranych setów.

 

38. Kilkuletnia już współpraca naszej Ligi z Regionalnym operatorem telekomunikacyjnym Leon doczekała się sfinalizowania i została podpisana pomiędzy nami umowa sponsoringowa.

W zamian za wsparcie, firmie Leon przyznano tytuł Sponsora Głównego Ligi. W związku z tym zmieniła się nazwa Ligi na: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet.

Proszę, więc używać (we wszystkich komunikatach, publikacjach itp.) już tylko nazwy: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet (dopuszczalny skrót: ALPS Leon Internet)..

.

 

Załączniki do pobrania:

 

wzór karty zgłoszenia w html (kliknij)

 

pobierz  kartę zgłoszenia do excela (kliknij)

 

wzór dodatkowej karty zgłoszenia w html (kliknij)

 

pobierz dodatkową kartę zgłoszenia do excela (kliknij)