REGULAMIN XV EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ LEON INTERNET 2013-2014

 

1. Amatorska liga działa, jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 603 770 779 e.mail: tados2@o2.pl

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 12 września 2013 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 400 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata minimum 200 zł - wpłata do 12 września, a druga rata - pozostała kwota do 31 grudnia 2013 r.) na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny na ręce komisarza Ligi, (karta zgłoszenia do pobrania poniżej regulaminu) zawierającego:

 

·          listę zawodników (min 6 osób)

·          nazwę drużyny

·          imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe

·          oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach ligi)

·          oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia

·          adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·          informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

 

7. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NW) oraz na organizację Turnieju Finałowego, w tym na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę). Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

 

8. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.

 

9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00 (rozgrzewka może się rozpocząć o 17.30), z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi Turniej finałowy, który będzie rozegrany w sobotę.

 

10. Początek rozgrywek w tej edycji Ligi to 23 września 2013.

 

11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.

 

13. W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).

 

14. Każda drużyna ma prawo w sezonie dwa razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia).

·          O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną i komisarza ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.

·          Mecz przełożony musi być rozegrany nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

·          Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

·          Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).

·          W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać komisarzowi Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).

·          Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.

·          Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.

·          Do limitu dwóch przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu) ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.

 

15. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:

·          osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek) zalecane jest by korzystać z sędziów z listy, która znajduje się w zakładce "sędziowie"

·          hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki

·          siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m),

·          piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali – o wyborze piłki decyduje sędzia),

·          szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do prysznicy)

·          apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, lód)

·          tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna)

W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd.

Piłki na rozgrzewkę zawsze lepiej wozić swoje.

 

16. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

17. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

18. Sędziowanie w Naszej Lidze – powołano komisję sędziowską i jej szefa – Janusza Lazara. Do jej zadań będzie należało:

·       Załatwianie spraw spornych związanych z sędziowaniem.

·       Ocenianie postawy fair play (szeroko rozumianej) poszczególnych drużyn. Trzy, najlepsze drużyny, które zbiorą najwięcej punktów fair play w ciągu całego sezonu, na turnieju finałowym zostaną nagrodzone. Skala ocen będzie taka sama jak oceny pracy sędziów, czyli tzw. „szkolna” w skali od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca).

·       Przyznawanie nagród fair play.

·       Przygotowanie listy sędziów „polecanych” do sędziowania meczy ligowych.

·       Wprowadzanie ogólnych ustaleń w sprawie przepisów stosowanych w naszej lidze itd.

·       Obsada sędziowska turnieju finałowego.

Regulamin komisji sędziowskiej, jej komunikaty, oceny sędziów, oceny postawy fair play i lista sędziów „polecanych” będą umieszczone w zakładce „sędziowie” na stronie ligi.

 

19. Praca sędziego podlega ocenie w sześciostopniowej skali tzw. szkolnej, od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca). Ocenę ustala drużyna „przyjezdna”. Oceny są prezentowane na stronie internetowej Ligi. W wypadku złej pracy sędziego (otrzymania oceny niższej niż 3j) szef drużyny oceniającej musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do szefa komisji sędziowskiej (januszlazar@hotmail.com). Sędzia, który otrzyma trzy oceny niedostateczne będzie odsunięty od sędziowania w Lidze.

 

20. Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi (603 770 779). Szef drużyny gospodarzy przekazuje wynik meczu oraz imię i nazwisko sędziego. Szef drużyny przyjezdnej przekazuje wynik meczu i ocenę pracy sędziego. Również w smsie należy podać nazwisko najlepszego zawodnika z drużyny przeciwnej (obowiązkowo). Na podstawie tak zebranych głosów na koniec sezonu nominujemy najlepszych zawodników do głosownia na MVP następnej edycji Ligi.

 

21. Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązana jest przesłać krótki opis meczu (max 220 znaków). Opisy proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: tados2@o2.pl opisy te będą publikowane na stronie Ligi (opisy można również umieszczać na forum ligowym).

 

22. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

23. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej, czyli do 22 listopada w II lidze grupa A, do 2 grudnia w II lidze grupa B oraz do 10 stycznia w I lidze.

 

24. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

25. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).

 

26. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2013/2014 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

27. Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe (a nie pojedynczy zawodnicy), które w rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

 

28. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

29. Drużyna może oddać tylko trzy mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek.

 

30. W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych).

 

31. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).

 

32. O miejscu w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów, a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

33. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).

 

34. Zasady punktowania meczy: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (0:3).

 

35. Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:

·          ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu a kto będzie grał, jako nowa drużyna,

·          jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony ligi),

·          jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub, jeżeli go nie ma, to wiceszef,

·          sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.                           

 

 36. W sezonie 2013/2014 - I liga będzie liczyła dwanaście drużyn, pozostałe drużyny będą grały w II lidze, III liga nie będzie tworzona.

 

Rozgrywki w I lidze (gra 12 najlepszych ekip z poprzedniego sezonu) według następującego systemu:

 

Etap I - Runda zasadnicza - każdy z każdym mecz i rewanż

 

Etap II – Play-off będzie rozgrywany w czwórkach. W fazie play-off nie liczy się już punktów, liczą się już tylko zwycięstwa, stosunek setów nie ma już znaczenia.

1 runda play-off będzie rozgrywana do dwóch wygranych meczy z tym, że gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli swojej grupy. Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów.

Etap III – Play-off Turniej Finałowy. Grają ze sobą zwycięscy z I rundy play-off o miejsca wyższe i przegrani o miejsca niższe. Jednodniowy turniej na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów, jedynie mecz o miejsce I będzie rozegrany do trzech wygranych setów.

 

Rozgrywki w II lidze: Do drugiej ligi zgłosiło się 17 drużyn, co wymusza podział tej ligi na dwie grupy. Drużyny z poprzedniego sezonu zostały rozstawione w grupach zgodnie z tabelą końcową.

 

Etap I – Runda zasadnicza - każdy z każdym mecz i rewanż w dwóch grupach (grupa A - 9 drużyn, grupa B - 8 drużyn).

 

Etap II – Po rundzie zasadniczej, drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w swoich grupach (czyli 8) utworzą grupę grającą o awans (o miejsca 1-8) a pozostałe drużyny (czyli 9) utworzą grupę grającą o miejsca 9-17. W grupach tych gramy mecz i rewanż, ale tylko z drużynami, z którymi jeszcze nie graliśmy a punkty z rundy zasadniczej zaliczają nam się tylko te zdobyte na drużynach, które teraz są w naszej grupie. Z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu-mecz, albo w rundzie zasadniczej albo grając w grupie miejsca 1-8 lub 9-17). Drużyna, która zajmie 17 miejsce zakończy rozgrywki na tym etapie.

 

Etap III – Play-off Turniej Finałowy - będzie rozegrany w parach. Grają ze sobą drużyny sąsiadujące w tabeli o miejsca wyższe (czyli 1 z 2, 3 z 4 itd.). Jednodniowy turniej na jednej hali, o miejsca 1-16, każda z tych drużyn rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów.

 

37. Ostatnie dwie ekipy z I ligi spadają do II ligi a dwie pierwsze z II ligi awansują do I ligi.

 

38. Jeżeli do następnego sezonu nie zgłosi się któraś z drużyn mających prawo grać w I lidze to w jej miejsce wejdzie kolejno:

·          drużyna, która zajęła 11 miejsce w I lidze w poprzednim sezonie

·          drużyna, która zajęła 3 miejsce w II lidze w poprzednim sezonie

·          drużyna, która zajęła 12 miejsce w I lidze w poprzednim sezonie

·          drużyna, która zajęła 4 miejsce w II lidze w poprzednim sezonie itd.

 

39. Kilkuletnia już współpraca naszej Ligi z Regionalnym operatorem telekomunikacyjnym Leon doczekała się sfinalizowania i została podpisana pomiędzy nami umowa sponsoringowa.

W zamian za wsparcie, firmie Leon przyznano tytuł Sponsora Głównego Ligi. W związku z tym zmieniła się nazwa Ligi na: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet.

Proszę, więc używać (we wszystkich komunikatach, publikacjach itp.) już tylko nazwy: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet (dopuszczalny skrót: ALPS Leon Internet)..

.

 

Załączniki do pobrania:

 

pobierz  regulamin do worda (kliknij)

 

wzór karty zgłoszenia w html (kliknij)

 

pobierz  kartę zgłoszenia do excela (kliknij)

 

wzór dodatkowej karty zgłoszenia w html (kliknij)

 

pobierz dodatkową kartę zgłoszenia do excela (kliknij)