REGULAMIN WSTĘPNY XVIII EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2016-2017

 

1.       Amatorska liga działa, jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2.       Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3.       Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4.       Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5.       Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 603 770 779 e.mail: tados2@o2.pl

 

6.       Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 16 września 2016 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 400 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata minimum 200 zł - wpłata do 16 września, a druga rata - pozostała kwota do 31 grudnia 2016 r.) na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny na ręce komisarza Ligi, (karta zgłoszenia do pobrania poniżej regulaminu) zawierającego:

 

·         listę zawodników (od 6 do 16 osób)

·         nazwę drużyny

·         imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe

·         oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach ligi)

·         oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia

·         adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·         informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

 

Bardzo proszę by wypełnioną kartę w Excelu przesłać najpierw poczta elektroniczną (mailem) gdyż to umożliwi szybkie przekopiowanie zgłoszenia na stronę ligi.

 

7.       Dodatkowe warunki związane z zgłoszeniem do ligi

·          Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu wszystkich wpisanych na listę z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego warunków.

·          Zgłoszenie udziału w lidze oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Ligi oraz stron z nim powiązanych.

·          Każdy zawodnik wpisany na listę oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania intensywnego wysiłku sportowego.

·          Każdy zawodnik gra na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

·          Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

·          Zawodnik podpisując listę zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

·           

8.       Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NW) oraz na organizację Turnieju Finałowego, w tym na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę). Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

 

9.       Każda drużyna jest zobowiązana do dostarczania wersji elektronicznej aktualnego zdjęcia drużyny (wraz z opisem) – zdjęcie musi być aktualizowane, jeżeli następują zmiany w składzie. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, którego aktualne zdjęcie jest umieszczone w zakładce danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Proponujemy by drużyny odeszły od zwyczaju robienia zdjęć grupowych a w zamian sporządzały składankę zdjęć portretowych z podpisami gdyż takie „tablo” łatwiej będzie aktualizować dokładając kolejne zdjęcia.

 

10.   Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.

 

11.   Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00 (rozgrzewka może się rozpocząć o 17.30), z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi Turniej Finałowy, który będzie rozegrany w sobotę 20 maja 2017 r.

 

12.   Początek rozgrywek ligi zaplanowano na 26 września 2016 r.

 

13.   Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

14.   Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.

 

15.   W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).

 

16.   Każda drużyna ma prawo w sezonie trzy razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia) ale tylko wtedy kiedy da się go rozegrać w terminie późniejszym, czyli kiedy da się ustalić nowy termin tego meczu. Drużyna przekładająca zawsze ponosi ryzyko, że jak nie wynegocjuje nowego terminu to przegra ten mecz walkowerem.

·         O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną, sędziego i komisarza ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.

·         Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).

·         W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać komisarzowi Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).

·         Zmiana tego terminu będzie traktowana jak kolejne przełożenie.

·         Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

·         Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

·         Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.

·         Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.

·         Do limitu trzech przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu) ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.

 

17.   Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:

·         Osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek) zalecane jest by korzystać z sędziów z listy, która znajduje się w zakładce "sędziowie". W decydujących meczach proszę korzystać wyłącznie z sędziów ligowych i w miarę możliwości zabezpieczać podwójna obsadę sędziowską

·         Hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki. Zgodnie z przepisami PZPS wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m od podłoża. Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry wolną od jakichkolwiek przeszkód, czyli szukamy sal o mniej więcej takiej wysokości.

·         Siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m),

·         Piłki meczowej – zgodnie z ustaleniem z zebrania szefów drużyn tylko Moltena, (preferowany model V5M 5000). Nie gramy już tzw. "starymi modelami" (mecze rozgrywamy czystą, najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali - o wyborze piłki decyduje sędzia pierwszy),

·         Szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do prysznicy)

·         Apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, lód)

·         Tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna)

·         Stabilnego stanowiska sędziowskiego (może być prowizoryczne, ale musi być bezpieczne).

 

18.   Piłki na rozgrzewkę zawsze lepiej wozić swoje.

 

19.   Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

20.   Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

21.   Całość spraw związanych z sędziowaniem w Naszej Lidze koordynuje komisja sędziowska, której szefem jest Janusz Lazar. Do jej zadań należy:

·         Załatwianie spraw spornych związanych z sędziowaniem.

·         Przyznawanie nagród fair play.

·         Przygotowanie listy sędziów „polecanych” do sędziowania meczy ligowych.

·         Wprowadzanie ogólnych ustaleń w sprawie przepisów stosowanych w naszej lidze itd.

·         Obsada sędziowska turnieju finałowego.

·         Czuwanie nad przestrzeganiem zasad fair play w trakcie rozgrywek. Obowiązują sankcje indywidualne za zachowania agresywne w lidze, łącznie z wykluczeniem z rozgrywek na jeden rok – decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Rada Ligi.

Regulamin komisji sędziowskiej, jej komunikaty i lista sędziów „polecanych” będą umieszczone w zakładce „sędziowie” na stronie ligi.

 

22.   W wypadku złej pracy sędziego szef drużyny musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do szefa komisji sędziowskiej (januszlazar@hotmail.com). Sędzia, którego poziom sędziowania będzie niedopuszczalny zostanie odsunięty od sędziowania w Lidze.

 

23.   Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi (603 770 779). Szef drużyny gospodarzy przekazuje ponadto imię i nazwisko sędziego lub sędziów (jeżeli było dwóch). Szef drużyny przegranej napisze imię i nazwisko najlepszego zawodnika z drużyny zwycięskiej MVP. Może oczywiście ten wybór konsultować z kapitanem drużyny przeciwnej.

 

24.   Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązana jest przesłać krótki opis meczu (max 220 znaków). Opisy proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: tados2@o2.pl opisy te będą publikowane na stronie Ligi (opisy można również umieszczać na forum ligowym). Opis zawsze musi być podpisany przez autora.

 

25.   Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

26.   W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej.

 

27.   Drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodników. Jest możliwość wykreślenia zawodnika ze składu drużyny (nawet jak rozegrał już jakieś mecze) np. z powodu kontuzji lub innych decyzji personalnych.

 

28.   W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny oraz jego zdjęcie jest umieszczone na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

29.   Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi można dokonać zmiany drużyny (tzw. transfer) ale tylko do końca października (nie ma tu znaczenia czy zawodnik rozegrał już jakiś mecz). Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).

 

30.   W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2016/2017 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

31.   W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. Zawodnik ten zostaje automatycznie wykluczony z rozgrywek ligi do końca sezonu.

 

32.   Drużyna może oddać tylko dwa mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. Do tego limitu nie będą wliczane walkowery za przerwane mecze (np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali). Za takie przerwane mecze nie będziemy również odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek. Rada ligi będzie podejmowała decyzje o dodatkowych sankcjach w sytuacjach, gdy któraś drużyna odda mecz walkowerem w fazie play-off lub w końcówce sezonu.

 

33.   W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych).

 

34.   W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).

 

35.   O miejscu w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W razie równej liczby punktów lepsza różnica setów, a w dalszej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

36.   W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).

 

37.   Zasady punktowania meczy: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to punkt ujemny – 1 pkt. (0:3), za walkowery tzw. obiektywne, czyli przerwane mecze np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali nie będziemy odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3.

 

38.   Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:

·         ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu a kto będzie grał, jako nowa drużyna,

·         jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony ligi),

·         jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub, jeżeli go nie ma, to wiceszef,

·         sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.           

 

39.   W sezonie 2016/2017 - I liga będzie liczyła ponownie dwanaście drużyn, pozostałe drużyny będą grały w II lidze, III liga nie będzie tworzona.

 

40.   Szczegółowy system rozgrywek będzie zależny od liczby zgłoszeń i będzie ustalony na zebraniu szefów drużyn, które odbędzie się zaraz po zakończeniu zbierania zgłoszeń – przewidywany termin zebrania to poniedziałek 19 września.

 

41.   Od sierpnia 2015 roku sponsorem głównym naszej ligi została Grupa Atlas Tours. W związku z tym pełna nazwa ligi to: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours.

 

Załączniki do pobrania:

 

wzór karty zgłoszenia w html (kliknij)

 

pobierz  kartę zgłoszenia do excela (kliknij)