REGULAMIN XII EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ RYBNIK 2010/2011

 

1. Amatorska liga działa jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 603 770 779 e.mail: tados2@o2.pl

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 15 września 2010 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 300 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata minimum 150 zł - wpłata do 15 września, a druga rata - pozostała kwota do 31 grudnia 2010 r.) na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny na ręce komisarza Ligi, (karta zgłoszenia do pobrania poniżej regulaminu) zawierającego:

 

·         listę zawodników (min 6 osób)

·         nazwę drużyny

·         imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe

·         oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach ligi)

·         adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·         informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

 

7. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NW) oraz na organizację Turnieju Finałowego, w tym na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę). Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

 

8. Mecze będą rozgrywane zgodnie z (nowymi) przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.

 

9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi drużyna z Rachowic.

Turniej finałowy będzie rozegrany w sobotę.

 

10. Początek rozgrywek w tej edycji Ligi – to 27 września 2010.

 

11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.

 

13. W wyjątkowych wypadkach drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

 

14. W wyjątkowych wypadkach mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). Mecz przełożony musi być rozegrany nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

·         Przełożenie meczu stanowi sytuację wyjątkową i powinno wynikać z obiektywnych przesłanek takich jak np. awaria na hali (a nie brak jakiegoś zawodnika).

·         Każde przełożenie meczu wymaga zgody drużyny przeciwnej, za wyjątkiem gospodarzy, którzy z przyczyn ww. obiektywnych nie mają dostępu do hali.

·         Mecz można przełożyć na wniosek szefa jednego z zespołów, złożony co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można go rozegrać zgodnie z terminarzem.

·         Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

·         Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).

·         O fakcie przełożenia meczu szef drużyny wnioskującej o przełożenie, zobowiązany jest powiadomić komisarza Ligi.

·         W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać komisarzowi Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).

·         Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami) więc jeżeli czynniki obiektywne spowodowały, że mecz musi zostać przełożony, to szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie, jeżeli jest to tylko możliwe.

·         Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.

·         Drużyna może przełożyć maksymalnie cztery mecze w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi! Do tego limitu nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana jako kolejne przełożenie.

 

15. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:

·         osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek)

·         hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki

·         siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43),

·         piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali – o wyborze piłki decyduje sędzia),

·         szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do prysznicy)

·         apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, lód)

·         tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale czytelna

W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd.

Piłki na rozgrzewkę zawsze lepiej wozić swoje.

 

16. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

17. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

18. Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika. Sugeruje się by korzystać ze sprawdzonych sędziów, czyli np. z sędziów związkowych.

 

19. Praca sędziego podlega ocenie w sześciostopniowej skali tzw. szkolnej, od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca). Ocenę ustala drużyna „przyjezdna”. Oceny są prezentowane na stronie internetowej Ligi. W wypadku bardzo złej pracy sędziego (otrzymania oceny niedostatecznej) szef drużyny oceniającej musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do komisarza Ligi. Sędzia, który otrzyma trzy oceny niedostateczne będzie odsunięty od sędziowania w Lidze.

 

20. Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi (603 770 779). Szef drużyny gospodarzy przekazuje wynik meczu oraz imię i nazwisko sędziego. Szef drużyny przyjezdnej przekazuje wynik meczu i ocenę pracy sędziego.

 

21. Przedstawiciele obu drużyn (szefowie lub inne wyznaczone osoby) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązani są przesłać krótki opis meczu. Opisy proszę przesyłać tylko pocztą elektroniczną na adres: tados2@o2.pl

 

22. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

23. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej.

 

24. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

25. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).

 

26. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2010/2011 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

27. Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe (a nie pojedynczy zawodnicy), które w rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

 

28. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

29. Drużyna może oddać tylko trzy mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek.

 

30. W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „nieregulaminowej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji).

 

31. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).

 

32. O miejscu w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów, a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

33. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).

 

34. Zasady punktowania meczy: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (0:3).

 

35. Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:

·         ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu a kto będzie grał jako nowa drużyna,

·         jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony ligi),

·         jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub jeżeli go nie ma, to wiceszef,

·         sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.                 

 

 36. W sezonie 2010/2011 - I liga będzie liczyła dwanaście drużyn, pozostałe drużyny będą grały w II lidze, III liga nie będzie tworzona.

 

Rozgrywki w I lidze (gra 12 najlepszych ekip z poprzedniego sezonu) i w II lidze (również 12 ekip) będą prowadzone według jednego systemu:

 

Etap I - każdy z każdym mecz i rewanż

 

Etap II – Play-off będzie rozgrywany w czwórkach. W fazie play-off nie liczy się już punktów, liczą się już tylko zwycięstwa, stosunek setów nie ma już znaczenia.

·         1 runda play-off będzie rozgrywana do dwóch wygranych meczy z tym, że gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli swojej grupy. Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów.

·         2 runda play-off Turniej Finałowy. Grają ze sobą zwycięscy z I rundy play-off o miejsca wyższe i przegrani o miejsca niższe. Jednodniowy turniej na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów, jedynie mecz o miejsce I będzie rozegrany do trzech wygranych setów.

 

37. Ostatnie dwie ekipy z I ligi spadają do II ligi a dwie pierwsze z II ligi awansują do I ligi.

 

38. Jeżeli do następnego sezonu nie zgłosi się któraś z drużyn z I ligi to w jej miejsce wejdzie kolejno:

·         drużyna, która zajęła 11 miejsce w I lidze w poprzednim sezonie

·         drużyna, która zajęła 3 miejsce w II lidze w poprzednim sezonie

·         drużyna, która zajęła 12 miejsce w I lidze w poprzednim sezonie

·         drużyna, która zajęła 4 miejsce w I lidze w poprzednim sezonie itd.