REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  Rybnik  2006 - 2007

1. Amatorska liga działa jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4. Na zebraniu organizacyjnym 5 września 2006 r. została wybrana nowa Rada Ligi - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 0 603 770 779 e.mail:  pracownia@efekt-projekty.pl

 

 lub  tados2@o2.pl

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 8 września 2006 r. wpłaty /wpisowe – składka członkowska/ wysokość 200 zł od drużyny na konto: TS VOLLEY  numer rachunku: 25 1500 1214 1212 1005 6567 0000 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

 

- listę zawodników (min 6 osób)

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko szefa drużyny, telefon kontaktowy

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice)

- oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko

- adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

- informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

 

7. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi  (NW) oraz na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę).

 

8. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/)

 

9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku, jedynie turniej finałowy będzie rozegrany w sobotę.

 

10. Początek rozgrywek 18 września 2006.

 

11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi www.efekt-projekty.pl/als, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku  potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania, (ale zakładam, że dobrym zwyczajem jest zaproszenie telefoniczne drużyny przeciwnej). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany do końca rozgrywek telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) zapraszać na mecz kapitanów  drużyn przeciwnych.

 

13. W wyjątkowych wypadkach drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

 

14. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek szefa jednego z zespołów, złożony, co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). O fakcie przełożenia meczu szef drużyny wnioskującej o przełożenie, zobowiązany jest powiadomić komisarza Ligi podając od razu nową datę rozegrania tego meczu. Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi). Drużyna może przełożyć maksymalnie cztery mecze w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi! Do tego limitu nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu).

 

15. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna. W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

 

16. Wskazane jest by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

17. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

18. Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika. Sugerujemy by korzystać ze sprawdzonych sędziów, czyli np. z sędziów związkowych...

 

19. Praca sędziego podlega ocenie  w sześciostopniowej skali tzw. szkolnej, od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca). Ocenę ustala drużyna „przyjezdna”. Oceny są prezentowane na stronie internetowej Ligi. W wypadku bardzo złej pracy sędziego (otrzymania oceny niedostatecznej) szef drużyny oceniającej musi przekazać krótkie uzasadnienie, telefonicznie do Wojciecha Szymczaka (tel. 502 771 987) który będzie oficjalnym weryfikatorem sędziów. Sędzia, który otrzyma trzy oceny niedostateczne może być odsunięty od sędziowania w Lidze (po wcześniejszej rozmowie z weryfikatorem).

 

20. Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu (najpóźniej następnego dnia) są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi 0 603 770 779. Szef drużyny gospodarzy przekazuje wynik meczu oraz imię i nazwisko sędziego. Szef drużyny przyjezdnej przekazuje wynik meczu i ocenę pracy sędziego.

 

21. Bardzo mile są widziane krótkie – kilkuzdaniowe komentarze do meczu, będą one umieszczane na stronie Ligi. Komentarze proszę przesyłać tylko pocztą elektroniczną na adresy e.mail  pracownia@efekt-projekty.pl

 i  tados2@o2.pl

 

 

22. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

23. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników.

 

24. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

25. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.

 

26. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 

27. Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe, które rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

 

28. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

29. Drużyna może oddać tylko trzy mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi!

 

30. W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać nieregulaminowej zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika).

 

31. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej – nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery (3:0) – zasada ta dotyczy rozgrywek w grupach eliminacyjnych jak również rozgrywek w I, II i III lidze.

 

32. O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

33. W wypadku, gdy ww. zamieszczone zasady nie rozstrzygną o awansie jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie.

 

34. Zasady punktowania meczy. Mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (0:3).

 

35. Osoby, które chcą otrzymywać informacje o Lidze za pomocą poczty elektronicznej (e.mail), powinny przesłać taka informację (informacje o Lidze i podpis) na adres pracownia@efekt-projekty.pl

 

36. System rozgrywek Ligi w sezonie 2006 –2007 ustalony przez Radę Ligi na zebraniu w dniu 10 września 2006.

1)       Rozgrywki Ligi w sezonie 2006 –2007 będą przeprowadzone w trzech etapach:

2)       Etap I – Runda eliminacyjna, czyli rozgrywki w czterech grupach każdy z każdym mecz i rewanż. Grupa A będzie liczyła siedem zespołów, grupy B, C i D będą liczyły po sześć zespołów.

3)       Z grup B, C i D dwie pierwsze drużyny po eliminacjach awansują do I ligi, trzecia i czwarta drużyna będzie grała w II lidze a piąta i szósta w III lidze. Z grupy A trzy pierwsze drużyny po eliminacjach awansują do I ligi, czwarta i piąta drużyna będzie grała w II lidze a szósta i siódma w III lidze.

4)       Etap II – Rozgrywki w I, II i III lidze, każdy z każdym mecz i rewanż z wyjątkiem drużyny, z którą grało się w grupie eliminacyjnej (z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu mecz, albo w grupie eliminacyjnej albo w I, II czy też III lidze). I liga będzie liczyła dziewięć zespołów, II i III liga po osiem zespołów.

5)       O miejscu w tabeli decydują wyniki wszystkich meczy rozegranych w I, II lub III lidze i wyniki meczy rozegranych w rundzie eliminacyjnej z drużyną, która awansowała razem z nami do odpowiedniej ligi (to oznacza, że wyniki uzyskane w rundzie eliminacyjnej z drużynami, które nie grają z nami w „naszej lidze” nie liczą się w tabeli końcowej).

6)       Etap III – Play-off będzie rozgrywany w czwórkach, ale wszystkie trzy ligi traktujemy jako całość np. z I ligi 1-4 i 2-3 następna czwórka to 5-8 i 6-7, a następna czwórka to 9(z I Iigi)-1(z II ligi) oraz 2(z II ligi)-3(z II ligi) i tak dalej… Reasumując to oznacza, że po zakończeniu rozgrywek w trzech ligach drużyny będą zajmowały miejsca od pierwszego do dwudziestego piątego. Drużyna, która będzie zajmowała 25 miejsce nie bierze udziału w rozgrywkach play-off. W fazie play-off nie liczy się już punktów, liczą się już tylko zwycięstwa, stosunek setów nie ma już znaczenia.

·               I runda play-off będzie rozgrywana do dwóch wygranych meczy, z tym, że gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli swojej grupy. Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów.

·               II runda play-off Turniej Finałowy. Grają ze sobą zwycięscy z I rundy play-off o miejsca wyższe i przegrani o miejsca niższe. Jednodniowy turniej na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów, jedynie mecz o miejsce I będzie rozegrany do trzech wygranych setów.