REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  Rybnik  2005 - 2006

1.        Amatorska liga działa jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

2.        Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.        Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

4.        Na zebraniu organizacyjnym w dniu 1 września 2005 r. została wybrana Rada Ligi  (Stefan Bugdol, Józef Bober, Jan Kasprowicz, Marek Marchel i Tadeusz Bonk) - której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

5.        Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 0 603 770 779

6.        Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 9 września 2005 r. wpłaty /wpisowe – składka członkowska/ wysokość 150 zł od drużyny na konto: TS VOLLEY  numer rachunku: 25 1500 1214 1212 1005 6567 0000 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

-    listę zawodników (min 6 osób)

-    nazwę drużyny

-    imię i nazwisko szefa drużyny, telefon kontaktowy

-    adresy poczty elektronicznej (e.mail) osób, które chcą otrzymywać informacje o Lidze

-    oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice)

-    oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko

-    adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

-    informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

7.        Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi  (NW) oraz na zakup nagród dla uczestników (max 12 na drużynę).

8.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/ )

9.      Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku, jedynie turniej finałowy będzie rozegrany w sobotę.

10.     Początek rozgrywek 19 września 2005.

11.     Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi www.efekt-projekty.pl/als, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

12.     Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku  potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania, (ale zakładam, że dobrym zwyczajem jest zaproszenie telefoniczne drużyny przeciwnej). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany do końca rozgrywek telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) zapraszać na mecz kapitanów  drużyn przeciwnych.

13.     W wyjątkowych wypadkach drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

14.     W wyjątkowych wypadkach, na wniosek szefa jednego z zespołów, złożony, co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). O fakcie przełożenia meczu szef drużyny wnioskującej o przełożenie, zobowiązany jest powiadomić komisarza Ligi. Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

15.     Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna. W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

16.     Mile widziane jest by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

17.     Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

18.     Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika. Sugerujemy by korzystać ze sprawdzonych sędziów, czyli np. z sędziów związkowych...

19.     Praca sędziego podlega ocenie  w sześciostopniowej skali tzw. szkolnej, od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca). Ocenę ustala drużyna „przyjezdna”. Oceny są prezentowane na stronie internetowej Ligi. W wypadku bardzo złej pracy sędziego (otrzymania oceny niedostatecznej) szef drużyny oceniającej musi przekazać krótkie uzasadnienie, telefonicznie do Wojciecha Szymczaka (tel. 502 771 987) który będzie oficjalnym weryfikatorem sędziów. Sędzia, który otrzyma trzy oceny niedostateczne może być odsunięty od sędziowania w Lidze (po wcześniejszej rozmowie z weryfikatorem).

20.     Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu (najpóźniej następnego dnia) są zobowiązani przekazać telefonicznie (sugerowane SMS-y) wynik meczu komisarzowi Ligi 0 603 770 779 lub 32 42 220 86 lub 32 42 25 346. Szef drużyny gospodarzy przekazuje wynik meczu oraz imię i nazwisko sędziego. Szef drużyny przyjezdnej przekazuje wynik meczu i ocenę pracy sędziego.

21.     Bardzo mile są widziane krótkie – kilkuzdaniowe komentarze do meczu, będą one umieszczane na stronie Ligi. Komentarze proszę przesyłać tylko pocztą elektroniczną na adres pracownia@efekt-reklama.pl

22.     Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

23.     W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników.

24.     Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.

25.     W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

26.  W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

27.  Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe, które rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

28.     W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

29.     W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”.

30.     W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej – nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery (3:0) – zasada ta dotyczy rozgrywek w grupach eliminacyjnych jak również rozgrywek w I i II lidze.

31.     O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

32.     W bieżącym sezonie wprowadzamy nowe zasady punktowania meczy (takie jak w Polskiej Lidze Siatkówki). Mecz wygrany 3:0 lub 3:1 – 3 pkt., mecz wygrany 3:2 – 2 pkt., mecz przegrany 2:3 – 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 – 0 pkt., walkower – jak mecz przegrany 0:3). Za wygranie meczu w turnieju finałowym otrzymuje się 3 pkt., a za przegranie 0 pkt. – bez względu na ilość wgranych/przegranych setów.

33.  Rozgrywki Ligi w sezonie 2005 –2006 będą przeprowadzone w trzech etapach:

34.     Etap I – Runda eliminacyjna, czyli rozgrywki w grupach każdy z każdym mecz i rewanż.

35.     Dwie pierwsze drużyny po eliminacjach awansują do I ligi a pozostałe drużyny będą grały w II lidze.

36.     Etap II – Rozgrywki w I i II lidze, każdy z każdym mecz i rewanż z wyjątkiem drużyny, z którą grało się w grupie eliminacyjnej (z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu mecz, albo w grupie eliminacyjnej albo w I czy też II lidze).

37.     O miejscu w tabeli decydują wyniki wszystkich meczy rozegranych w I lub II lidze i wyniki meczy rozegranych w rundzie eliminacyjnej z drużyną, która awansowała razem z nami do odpowiedniej ligi (to oznacza, że wyniki uzyskane w rundzie eliminacyjnej z drużynami, które nie grają z nami w „naszej lidze” nie liczą się w tabeli końcowej).

38.     Etap III – Turniej Finałowy. Każda drużyna rozegra po jednym meczu (do dwóch wygranych setów, mecz o I miejsce do trzech wygranych setów) zgodnie z miejscem zajmowanym w tabeli.

39.     Wynik meczu w Turnieju Finałowym może zmienić kolejność w tabeli tylko w obrębie danej pary, która rozegra ze sobą w/w mecz, (co oznacza np., że drużyna, która zajmowała czwarte miejsce w I lidze i rozegrała mecz z drużyną, która była trzecia w I lidze, może awansować tylko na trzecie miejsce lub pozostać na miejscu czwartym, nie może spaść na miejsce piąte bez względu na wyniki innych meczy).

40.     O miejscu w tabeli końcowej (po turnieju finałowym) decyduje: obrębie danej pary (ustalonej przed Turniejem Finałowym) większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów wynik meczu finałowego.