REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  Rybnik  2004/2005

1.        Amatorska liga działa jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

2.        Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.        Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

4.        Na zebraniu organizacyjnym w dniu 2 września 2004 r. została wybrana pięcioosobowa Rada Ligi (Stefan Bugdol, Józef Bober, Jan Kasprowicz, Marek Marchel i Tadeusz Bonk) - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

5.        Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) – tel. 0 603 770 779

6.        Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 10 września 2004 r. wpłaty /wpisowe – składka członkowska/ wysokość 150 zł od drużyny na konto: TS VOLLEY  numer rachunku: 25 1500 1214 1212 1005 6567 0000 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

-    listę zawodników (min 6, max 16)

-    nazwę drużyny

-    imię i nazwisko szefa drużyny, telefon kontaktowy

-    adresy poczty elektronicznej (e.mail) osób, które chcą otrzymywać informacje o Lidze

-    oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice)

-    oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko

-    adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

7.        Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi  oraz na zakup nagród dla uczestników.

8.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

9.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, najlepiej od poniedziałku do piątku.

10.     Początek rozgrywek przewidziano na 20 września.

11.     Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi www.efekt-reklama.pl/als, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

12.     Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku  potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania, (ale zakładam, że dobrym zwyczajem jest zaproszenie telefoniczne drużyny przeciwnej). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany do końca rozgrywek telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) zapraszać na mecz kapitanów  drużyn przeciwnych.

13.     W wyjątkowych wypadkach drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

14.     W wyjątkowych wypadkach, na wniosek szefa jednego z zespołów, złożony, co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). O fakcie przełożenia meczu szef drużyny wnioskującej o przełożenie, zobowiązany jest powiadomić komisarza Ligi. Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danej rundy rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

15.     Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna. W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

16.     Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika. Sugerujemy by korzystać ze sprawdzonych sędziów, czyli z sędziów związkowych albo z listy zaproponowanej przez Radę Ligi.

17.     Szef drużyny, która wygrała mecz (lub inna upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie po zakończeniu meczu (najpóźniej następnego dnia) jest zobowiązany przekazać telefonicznie (sugerowane SMS-y) wynik meczu komisarzowi Ligi 0 603 770 779 lub 42 220 86 lub 42 25 346.

18.     Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

19.     Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 16 zawodników w tym jedną dziewczynę. W trakcie trwania Ligi można zgłosić dodatkowych zawodników – jednak suma wszystkich zawodników nie może być większa niż 16. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi.

20.     W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Śląskiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

21.     W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

22.     W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”.

23.     W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej – nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery (3:0) – zasada ta dotyczy rozgrywek w grupach eliminacyjnych jak również rozgrywek w I i II lidze.

24.     Rozgrywki Ligi w sezonie 2004 –2005 będą przeprowadzone w trzech etapach:

25.     Etap I – Runda eliminacyjna, czyli rozgrywki w grupach każdy z każdym mecz i rewanż (rozstawienie w grupach zgodnie z wynikami z poprzedniego sezonu).

26.     O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów (mecz wygrany – 2 pkt., przegrany – 1 pkt., walkower – 0 pkt.). W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

27.     Etap II – Rozgrywki w I i II lidze, każdy z każdym mecz i rewanż z wyjątkiem drużyny, z którą grało się w grupie eliminacyjnej (z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu mecz, albo w grupie eliminacyjnej albo w I czy też II lidze).

28.     O miejscu w tabeli decydują wyniki wszystkich meczy rozegranych w I lub II lidze i wyniki meczy rozegranych w rundzie eliminacyjnej z drużyną, która awansowała razem z nami do odpowiedniej ligi (to oznacza, że wyniki uzyskane w rundzie eliminacyjnej z drużynami, które nie grają z nami w „naszej lidze” nie liczą się w tabeli końcowej).

29.     Etap III – Turniej Finałowy. Każda drużyna rozegra po jednym meczu (do dwóch wygranych setów, mecz o I miejsce do trzech wygranych setów) zgodnie z miejscem zajmowanym w tabeli.

30.     Za wygranie meczu w Turnieju Finałowym drużyna otrzymuje dwa punkty, które dolicza się do tabeli, przegrana drużyna otrzymuje 0 punktów, setów zdobytych w Turnieju Finałowym nie doliczamy do tabeli.

31.     Wynik meczu w Turnieju Finałowym może zmienić kolejność w tabeli tylko w obrębie danej pary, która rozegra ze sobą w/w mecz, (co oznacza np., że drużyna, która zajmowała czwarte miejsce w I lidze i rozegrała mecz z drużyną, która była trzecia w I lidze, może awansować tylko na trzecie miejsce lub pozostać na miejscu czwartym, nie może spaść na miejsce piąte bez względu na wyniki innych meczy).

32.     O miejscu w tabeli końcowej (po turnieju finałowym) decyduje: obrębie danej pary (ustalonej przed Turniejem Finałowym) większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów wynik meczu finałowego.

1.        Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce będzie mogła uczestniczyć w TURNIEJU MISTRZÓW ŚLĄSKICH LIG AMATORSKICH (21 maja 2005  Bielsko-Biała).