OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ

W ROZGRYWKACH AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2018-2019,

 

My niżej wymienieni i niżej podpisani oświadczamy, że:                                       

1. Zapoznaliśmy się z regulaminem Ligi i w pełni akceptujemy jego zapisy.                                            

2. Stan zdrowia naszego dziecka pozwala na czynne uprawianie siatkówki.                                           

3. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi weźmie on udział na naszą odpowiedzialność.                                

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka na potrzeby Ligi.              

5. Wyrażamy zgodę na umieszczenie zdjęcia i danych naszego dziecka na stronach internetowych Ligi.

Wobec powyższego wyrażamy zgodę na udział w rozgrywkach AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2018-2019, naszego dziecka:

 

........................................................................                     

                      (Imię i Nazwisko dziecka)                                                                 

 

(1) .................................................................................        .............................................................

       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                               (data i podpis)

 

(2) .................................................................................         .............................................................

       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                               (data i podpis)